Privacybeleid

Bits & komma's is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pastoor Dergentstraat 63, 3200 Gelrode, België

+32 16 67 91 02

Koen Vervloesem is de Functionaris Gegevensbescherming van Bits & komma's. Hij is te bereiken via koen@vervloesem.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bits & komma's verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van deze website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres

  • Gegevens over je activiteiten op onze website

  • Webbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via koen@vervloesem.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bits & komma's verwerkt je persoonsgegevens voor het volgende doel: logs van bezoeken op deze website bijhouden om daarmee eventuele technische problemen te kunnen oplossen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bits & komma's neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bits & komma's) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bits & komma's bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens die wij verwerken: 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bits & komma's verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Bits & komma's blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bits & komma's gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bits & komma's en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Indien je je identiteit kunt bewijzen, kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar koen@vervloesem.eu. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst van je verzoek.

Bits & komma's wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, in België de Gegegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bits & komma's neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via koen@vervloesem.eu.